Nieuws

Het wordt makkelijker om schade opgelopen door een beroepsziekte te verhalen

Het wordt makkelijker om schade opgelopen door een beroepsziekte te verhalen

Werknemers die ziek worden door hun werk hebben recht op compensatie van de schade die ze lijden, wanneer de werkgever zijn zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft geschonden (artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek).

Zij moeten daartoe hun werkgever aansprakelijk stellen. Slechts een zeer klein deel van de werkenden dat door een beroepsziekte getroffen wordt, doet dat; een nog kleiner deel ontvangt uiteindelijk een compensatie. De praktijk van het aansprakelijkheidsrecht bij beroepsziekten is weerbarstig. Bewijzen ziek te zijn geworden door het werk is vaak lastig, de procedures duren lang, brengen hoge kosten met zich mee en zijn voor werknemers en werkgevers belastend.

Dit betreft een citaat uit het rapport van de commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’ (VSAB).


Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (VSAB)

De commissie VSAB heeft de regering geadviseerd werknemers, die getroffen zijn door een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen, een schaderegeling te bieden. Met deze regeling zouden slachtoffers snel en zonder hoge drempels aanspraak moeten kunnen maken op een algemene tegemoetkoming vanwege een opgelopen beroepsziekte. De tegemoetkoming zou niet enkel moeten dienen als een financiële compensatie. De introductie van een wettelijke regeling volgens welke een recht op een tegemoetkoming voor slachtoffers van beroepsziekten ontstaat, is volgens de commissie ook een vorm van maatschappelijke erkenning van de positie van werkenden die ernstig ziek zijn geworden door hun werk. Die erkenning is van belang voor de slachtoffers, die nu doorgaans nog een lange juridische strijd moeten voeren om erkenning te krijgen voor het bestaan van een verband tussen hun werk en hun ziekte.

De regering onderschrijft het belang van erkenning voor de slachtoffers van beroepsziekten en heeft het advies van de commissie VSAB overgenomen en is nu bezig dit uit te werken.


Er komt een schaderegeling voor slachtoffers van beroepsziekten

De regeling zal naar verwachting gaan lijken op de regelingen die reeds bestaan voor de slachtoffers van asbestzaken, voor mensen die lijden aan de ‘schildersziekte’ en voor slachtoffers van de blootstelling aan chroom-6. De tegemoetkoming zal naar verwachting vergoed worden door een op te richten Fonds Beroepsziekten. De regering beraadt zich nog over de financiering van een dergelijk fonds.

De introductie van een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van het werken met gevaarlijke stoffen is een goede zaak. Er zijn genoeg zaken waar het er alle schijn van heeft dat iemand ziek is geworden van de omstandigheden waaronder hij zijn werk heeft moeten verrichten, maar het moeilijk is om het bewijs te leveren van het verband tussen werk en ziekte. De door de commissie VSAB beoogde regeling maakt het mogelijk om aanspraak op een tegemoetkoming te maken indien ‘voorshands aannemelijk’ wordt gemaakt dat gezondheidsklachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk zijn veroorzaakt. Slachtoffers van beroepsziekten zullen hiermee geholpen zijn, terwijl de regeling de omvang van ‘de schadevergoeding’ in de hand houdt door een gefixeerde tegemoetkoming te verstrekken en doordat de regeling alleen van toepassing is op bepaalde blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt voorkomen, dat alle schade van alle slachtoffers van beroepsziekten op ‘de maatschappij’ wordt afgewenteld.

 

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.