Ambtenaar

Aanstellingsbesluit en tijdelijke aanstellingen

Een ambtenaar wordt aangesteld door middel van een besluit. In dit besluit is geregeld welke functie de ambtenaar gaat vervullen en in welke salarisschaal hij of zij wordt ingedeeld (bezoldiging). In de huidige economische situatie begint de ambtenaar doorgaans met een tijdelijk dienstverband van bijvoorbeeld een jaar. Daarna is er bij goed functioneren vaak zicht op een vast dienstverband.

Ontslag op eigen verzoek

Een ambtenaar kan altijd zelf om ontslag verzoeken.Formeel is voor het ontslag vervolgens een besluit nodig van het bestuursorgaan waar hij werkzaam is. Het bestuursorgaan zal meestal de opzegtermijn in acht nemen, deze varieert van 1 tot en met 3 maanden. Er zijn een aantal gevallen waarbij de ambtenaar nog kan terugkomen op zijn verzoek tot ontslag. Een voorbeeld is wanneer de ontslagbrief onder druk of dreiging tot stand is gekomen.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

Een ambtenaar kan over het algemeen worden ontslagen indien hij meer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Bovendien mag er geen uitzicht zijn op een spoedig herstel van de ambtenaar. Daarnaast is het overigens wel mogelijk de zieke ambtenaar tijdens zijn ziekte te ontslaan op een andere ontslaggrond, bijvoorbeeld naar aanleiding van ernstig plichtsverzuim of reorganisatie. Het UWV dient de ambtenaar te beoordelen voor wat betreft zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en de nog benutbare mogelijkheden (WIA beoordeling). Na het ontslag wegens ziekte maakt de ambtenaar vaak aanspraak op een WIA, WGA of IVA-uitkering.

Ontslag wegens disfunctioneren

Een ontslag wegens disfunctioneren kan niet zomaar worden gegeven. Hieraan vooraf gaat vaak een functioneringstraject. In dit functioneringstraject wordt de ambtenaar gewezen op zaken die hij dient te verbeteren in zijn functioneren. In functioneringsgesprekken worden eventuele afspraken vastgelegd.

Soms is het nodig een beoordeling op te maken. Een beoordeling is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Een slechte beoordeling wordt vaak aangevochten omdat een volgende slechte beoordeling kan leiden tot een ontslag.

Niet alleen de kwaliteit van het werk wordt beoordeeld maar ook houding en gedrag van de ambtenaar. Dit betekent dat een ambtenaar zich fatsoenlijk dient te gedragen. Belangrijk in het functioneringstraject is dat de ambtenaar gewezen wordt op zijn tekortkomingen en dat hij de kans krijgt zich te verbeteren. Als dit achterwege wordt gelaten zal de rechter hier zwaar aan tillen. Een uitzondering is wel dat de verbeterkans achterwege kan worden gelaten indien duidelijk blijkt dat een verbeterkans geen enkele zin heeft.

Ontslag wegens reorganisatie

Een ambtenaar kan worden ontslagen na een reorganisatie indien blijkt dat er geen passende functie voor hem voorhanden is. Een reorganisatie-ontslag wordt over het algemeen niet snel gegeven. Alvorens tot een dergelijk ontslag over te gaan dient namelijk gezocht te worden naar een andere functie voor de ambtenaar. Hier is meestal een termijn mee gemoeid van ongeveer 18 maanden.

Er is in principe een herplaatsingsverplichting voor de overheid indien de functie van de ambtenaar is opgeheven dan wel wanneer de ambtenaar overtollig is geworden Omtrent de reorganisatie binnen de overheid gelden er allerlei regels. Het Sociaal Flankerend Beleid (Rijk) of Sociaal Statuut (gemeente) geeft ook aan wat de rechten en plichten van de ambtenaar zijn.

Strafontslag

Een ontslag op staande voet is niet mogelijk in het ambtenarenrecht, dit in tegenstelling tot het arbeidsrecht. Toch kan een ambtenaar bij wijze van straf worden ontslagen. Daar is natuurlijk wel een heel traject voor nodig en bovendien dient er een dossier te zijn waaruit blijkt dat de ambtenaar (zeer) ernstig plichtsverzuim heeft begaan.

Plichtsverzuim wordt omschreven als het doen of nalaten van iets wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Hieronder valt bijvoorbeeld het overtreden van voorschriften, het niet uitvoeren van dienstopdrachten en zelfs het herhaaldelijk hebben van loonbeslag wordt als plichtsverzuim gezien. De ambtenaar dient geconfronteerd te worden met het vermeende plichtsverzuim en dient hierover aan het bevoegd gezag verantwoording af te leggen. Het bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk de strafmaat waarbij strafontslag dus mogelijk is.

Plichtsverzuim kan zich niet alleen in de werksfeer afspelen, ook in de privésfeer kan plichtsverzuim worden gepleegd dat voor het bevoegd gezag reden kan zijn de ambtenaar te willen ontslaan.

Indien u bij wijze van disciplinaire maatregel ontslagen wordt als ambtenaar, staan wij u graag bij om te beoordelen of dit ontslag gegrond is. Bel of mail ons om een vrijblijvende afspraak te maken.

U heeft een conflict over functioneren

Over het functioneren van de ambtenaar kan veel discussie ontstaan. Gebruikelijk is dat ambtenaren jaarlijks functioneringsgesprekken hebben. Bij sommige bestuursorganen is het gangbaar dat ambtenaren jaarlijks ook een beoordelingsgesprek hebben. Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is dat een functioneringsgesprek een tweezijdig karakter heeft. De ambtenaar en de leidinggevende geven beiden aan hoe het gaat met het functioneren van de ambtenaar.

Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is eenzijdig, dat wil zeggen dat de ambtenaar op schrift krijgt hoe hij wordt beoordeeld door zijn leidinggevende. De leidinggevende kan daarbij gebruik maken van een of meer informanten. Deze informanten moeten dan wel bekend zijn bij de ambtenaar. De beoordeling geschiedt aan de hand van criteria zoals bijvoorbeeld kwaliteit van het werk, de communicatieve vaardigheden, houding en gedrag van de ambtenaar.

Slechte beoordeling gehad?

Een beoordeling is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Indien u een slechte beoordeling heeft ontvangen, kan dit ontslag tot gevolg hebben. Wij kunnen u bij een slechte beoordeling bijstaan met het nodige advies en u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.