Nieuws

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wijzigingen in de WWZ

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB): wijzigingen in de WWZ

De WWZ (Wet Werk en Zekerheid) wordt aangepast. Op basis van de ervaringen met het nieuwe ontslagrecht sinds 2015 (de WWZ), is het kabinet van mening dat de keuze voor een arbeidsrelatie (zzp, flexibel of vast) nog teveel wordt gemaakt op basis van kosten en risico’s, in plaats van de aard van het werk. Dit leidt tot ongelijke kansen op de arbeidsmarkt.

WAB

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB), dat op 9 april 2018 is verschenen, bevat wijzigingen in de WWZ, teneinde de verschillen tussen vaste en flexibele werknemers te verkleinen. Het kabinet wil het aangaan van vaste contracten voor werkgevers aantrekkelijker te maken, om zo het perspectief op zekerheid voor werknemers te vergroten.

De belangrijkste wijzigingen

Cumulatiegrond

Er wordt een nieuwe, 9e, ontslaggrond geïntroduceerd. Nu is ontslag pas mogelijk als kan worden aangetoond dat aan 1 van de 8 in de wet genoemde ontslaggronden volledig is voldaan. Met de nieuwe (cumulatie) ontslaggrond kan de rechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden indien sprake is van meerdere ontslaggronden waaraan slechts gedeeltelijk wordt voldaan, en indien van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Of daarvan sprake is, beoordeelt de rechter.

De rechter kan aan de werknemer een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op de transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Op dit moment hebben werknemers pas recht op de transitievergoeding na twee jaar dienstverband.

Daarnaast gaat de transitievergoeding voor elk jaar dienstverband een derde maandsalaris bedragen, ook voor contracten met een duur langer dan 10 jaar (nu is dat een half maandsalaris per dienstjaar na 10 jaar).

Proeftijd

De maximale proeftijd wordt verlengd. Voor vaste contracten zal de maximale proeftijd 5 maanden gaan bedragen, in tijdelijke contracten van 2 jaar of langer kan een maximale proeftijd van 3 maanden worden opgenomen.

Ketenregeling

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenregeling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 contracten in 3 jaar (zoals dit voorheen ook gold).

De tussenpoos van 6 maanden blijft van kracht, maar zal in ruimere gevallen bij cao kunnen worden verkort naar 3 maanden.

Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. De werkgever moet de oproepkracht ten minste 4 dagen van tevoren oproepen. Doet de werkgever dat niet, dan is de werknemer niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. De oproepkracht behoudt recht op loon als de oproep wordt ingetrokken. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort.

Payrolling

In de wet wordt een definitie van de payrollovereenkomst opgenomen, waarbij wordt vastgelegd dat de werkgever bij payrolling geen allocatiefunctie vervult en payrolling niet wordt aangemerkt als uitzendarbeid. Payrolling blijft derhalve mogelijk, maar het soepelere arbeidsrechtregime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard. 

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

WW-premie

De WW-premie zal worden gedifferentieerd naar de aard van het contract. Werkgevers zullen een lagere WW-premie gaan betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een onderneming actief is.

De beoogde inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Gerelateerde artikelen

Rechtsgebieden

Ervaring in alle zaken waarmee ondernemers in aanraking komen.

Contact

Dubbelsteynlaan West 39
3319 EK Dordrecht

Postbus 9069
3301 AB Dordrecht

T: +31 (0)78 630 00 00
F: +31 (0)78 630 00 22
E: info@dekoningadvocaten.nl

Algemeen

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te personaliseren en uw websitegebruik te analyseren.