Werkgever heeft zorgplicht om werknemers te beschermen tegen gevaar

Werkgever heeft zorgplicht om werknemers te beschermen tegen gevaar

Op 4 maart 2016 berichtte het Algemeen Dagblad dat bij werknemers van een chemische fabriek in Dordrecht sinds de jaren 80 extreem hoge concentraties giftig materiaal in het bloed is geconstateerd.

De situatie bij Chemours

De fabriek – die sinds een jaar onder Chemours valt – fabriceerde van 1967 tot 2013 Teflon. Bij de fabricatie van Teflon werd de potentieel giftige stof C8 gebruikt. Het Algemeen Dagblad bericht dat al in de jaren 80 ernstige zorgen bestonden van de effecten op de gezondheid van het werken met C8. Uit dierproeven bleek dat apen en ratten ziek werden van zeer hoge concentraties van de stof. Hoewel in het bloed van werknemers een hoge concentratie C8 werd aangetroffen, werd verdergegaan met de productie.

Deskundigen melden dat er een goede kans bestaat dat werknemers ziek zijn geworden door het werken met C8. “Dit is reden genoeg om die mensen te onderzoeken. Op cholesterol, hormoonhuishouding, maar ook op kanker”, aldus Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht.

Chemours heeft zich naar het Algemeen Dagblad toe beperkt tot de mededeling dat zij van mening is dat zij altijd verantwoord te werk is gegaan.

Zorgplicht van de werkgever

Uit de wet volgt dat een werkgever een zorgplicht heeft om werknemers te beschermen tegen gevaar. De zorgplicht ziet op de inrichting van de werkplaats, de materialen waarmee werknemers moeten werken en dat verplichtingen voor de werkgever uit – bijvoorbeeld – de Arbeidsomstandighedenwet worden nageleefd. In het geval een werkgever zijn zorgplicht schendt, is hij gehouden om de schade die werknemers lijden te vergoeden. 

Bewijsplicht

Het is in beginsel aan de werknemers om te bewijzen dat zij schade hebben geleden door het werk dat zij hebben moeten doen. In het geval beroepsziektes geleidelijk zijn ontstaan – zoals wellicht in het geval van Chemours – heeft de Hoge Raad deze harde regel wat versoepeld. Wanneer de werknemer is blootgesteld aan een gevaarlijke stof, dient aangenomen te worden dat de werknemer daardoor schade heeft geleden indien de werkgever heeft nagelaten om maatregelen te nemen die hadden kunnen voorkomen dat de werknemer aan de gevaarlijke stof zou worden blootgesteld.

Individuele gevallen

Per geval moet worden bekeken of een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, waarbij gekeken wordt naar de toentertijd bestaande kennis en inzichten. Indien het binnen de beroepsgroep van de werkgever bekend is dat met een gevaarlijke stof wordt gewerkt – zoals wellicht in het geval van Chemours – geldt voor de werkgever een verhoogde zorgvuldigheidsnorm. 

Conclusie

Het is niet duidelijk of Chemours of haar rechtsvoorgangers hebben gedaan wat zij hadden moeten doen. Echter, indien u vermoedt dat u ziek bent geworden door uw werk, dan is het goed om u juridisch te laten voorlichten. De schade die u heeft geleden kan aanzienlijk zijn, sommige ziektes kunnen immers levenslange gevolgen hebben en procedures kunnen lang duren.

 

Gerelateerde artikelen